Category: Estonia

OGAE Moldova Cast their Votes for Eurovision 2014. Photograph courtesy of Wikipedia

OGAE Estonia Cast their Eurovision Votes

OGAE Esonia – Official Eurovision Fan Network – cast their Eurovision Votes for 2013. What an unexpected surprise that they award their 12 points to …. OGAE Estonia 1 point – Iceland 2 points – Malta 3 points – Montenegro 4 points – Spain 5 points – Sweden 6 points – Italy 7 points – Denmark 8 points – Russia […]